Rekonstrukce Národního domu

Hradec nad Moravicí, 2011

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Zastavujeme téměř celou trojúhelníkovou parcelu mezi ulicemi Opavská a Podolská. Stávající budova otočena hlavní fasádou k ulici Podolská je rekonstruována. Nově navržená přístavba zachovává uliční čáru ulice Opavská. Novou budovou rovněž vytváříme nároží protínajících se ulic. Nároží není převýšeno nad stávající Národní dům a budoucí artefakt,  který je umístěn na průhledech všech protínajících se ulic. Budovy jsou v jižní části pozemku spojeny proskleným multifunkčním atriem. V případě dostavby na ulici Opavská se pozvolně vzrůstající křivkou pochůzí střechy nové budovy elegantně dostáváme od terénu do vyšších pater případných dostaveb na jižní straně parcely. Křivka střechy je zvolena dle akustického podhledu multifunkčního sálu.

SITUACEMODRE kopie

Rozmístění parkovacích míst po bocích ulice Opavská. Redukujeme profil komunikace, po krajnicích komunikací vzniká flexibilní pruh.  Ve flexibilním pruhu vznikají parkovací místa. Redukce komunikace a vytvoření  šikany aut napomáhá zklidnění provozu.

STÁVAJÍCÍ BUDOVA

Národní dům prošel již v minulosti rekonstrukcí. Rekonstrukce bohužel zrušila vstupní portál budovy. Prodloužila budovu o část, jejíž výškové rozdělení pater neodpovídá původní stavbě. V dvorní části přibylo několik různě velikých přístaveb.

history

Rekonstrukce stávající budovy

Ze statického posudku vyplývá, že stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP jsou nevyhovující, včetně krovu. Proto navrhujeme nově stropy i krov.

KONCEPT REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

KONCEPT2MODRE kopie

Očištění hmoty

Stávající budovu jsme očistili od hyzdících přístaveb, které provoz domu zbytečně komplikovali.  Vzniká tak minimalisticky očištěná hmota. Celá budova je opláštěná kamenem, který je důstojným materiálem k funkci Národního domu.

Portál

Inspirovali jsme se obloukovým portálem z bývalé fasády, nevraceli jsme se k němu, ale novodobě jsme ho ztvárnili proskleným (proříznutím budovy) přes celou šířku domu. Zároveň nabízí průhled do nově vzniklého atria.

Otevření štítu

Proskleným štítem jsme docílili, že stavba působí ukončujícím dojmem a také jsme ji otevřeli do nově vzniklého veřejného prostoru s výhledem na řeku Moravici s artefaktem.

NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

Křivka

Pozvolně vzrůstající křivkou pochůzí střechy nové budovy se elegantně dostáváme do potřebné výšky a zároveň vyrovnáváme výškový rozdíl ulic Opavská a Podolská. Akustický podhled sálu se propisuje do tvaru křivky střechy.

KONCEPTMODRE kopie

Inspirace krajinou, zelená střecha a fasáda

Nová budova nekonkuruje Národnímu domu, nýbrž ji zasazuje do krajiny.

Zelená střecha je volně přístupná, nabízí prostor k hrám a relaxaci, vytváří pomyslný amfiteátr s malým před prostorem u glyptické hmoty ND. Předprostor se zařezává do uliční čáry ul. Podolská.

Zelenou střechu doplňuje z ulice opavská rostlinná fasáda, ta tlumí hluk od silnice na ul. Opavská.

hradecnadmoravici_viz3

Otevření do ulice Podolská a nároží

Nová hmota vybíhá až k ulici Podolská, která ji protíná a budova tak otevírá svou hmotu prosklením do ulice. Vytváří tak fungující parter s kavárnou.

Seseknutí hmoty vytváří také nároží trojúhelníkové parcely.

PROVOZ

V 1.NP staré budovy se nachází převážně administrativa.  Průchodem se dostaneme do atria.  Atrium slouží částečně také jako čítárna knihovny a může být také využito k stálé expozici rodáků města. Z atria je přístup k pokladně, informačnímu centru, šatnám, veřejným záchodům a také je zde vstup do kinosálu. Kinosál se nachází v nové přístavbě.

V 1.NP nové budovy se nachází také kavárna, ta má ovšem přístup z ulice Podolská, do které je otevřena.

pudorys

Většinu 2.NP zabírá multifunkční sál spojený s barem a zázemím.

3.NP má charakter otevřeného prostoru, může být flexibilně využit pro volnočasové aktivity, výtvarné kroužky, výstavy, workshopy…

Řád

I přes svůj organický charakter si stavba uchovává vnitřní řád. Drží se os, které vznikly ozrcadlením staré budovy kolem osy pozemku.

Spojení staré a nové hmoty

Budovy jsou spojeny atriem s celoplošným světlíkem.

Průchod

Protože je nová budova poměrně dlouhá, zhruba uprostřed sestupuje k terénu a vytváří průchod z ulice Podolská na ulici Opavská. Svou organickou střechou si to může dovolit a lehce překonat odlišné výškové rozdíly ulic.

Veřejný prostor

Drobné náměstí mezi budovami nabízí veřejný prostor, který je u budovy charakteru Národního domu potřeba. Předprostor lemuje uliční čáru ul. Podolská.

poslednia kopie

 

Poloveřejný prostor

Atrium slouží jako foyer multifunkčního sálu, z části také jako knihovna, která může fungovat odděleně nebo v návaznosti na foyer.

interier2 kopie

 

KONSTRUKCE A MATERIÁLY

Stávající budova

Stropy jsou navrženy železobetonové se skrytými průvlaky. Konstrukce krovu je nahrazena úhlopříčnou mřížovinou kotvenou do pozednice. Pozednice je zakotvena táhly do ŽB věnce stropu nad 2. NP.

Objekt staré budovy má působit dojmem instituce, proto jsme použili pro fasádu důstojný materiál, kterým je určitě kámen. Zvolili jsme pískovec.

Nová budova

Svislá konstrukce s ŽB sloupů s výplňovým zdivem. Konstrukce organické střechy budovy je betonová skořepina ležící na průvlacích.

Nová budova má působit spíše krajinným a organickým dojmem, proto její zelenou střechu z ulice Opavská doplňuje rostlinná fasáda, zároveň tlumí hluk od silnice na ul. Opavská.

 

Co-author: David Wojaczek With: OPA-Studio Location: Hradec nad Moravici, Czech Republic Type and year: Architectural competition, 2011