Basketball hall

Ostrava, 2016

BUILDING DYNAMICS
Pro vlastní budovu SNAKES arény jsme zvolili klasickou formu vazníkové haly.
Hlavním konstrukčním a estetickým prvkem je asymetrický dřevoocelový rámový vazník.
Ten svým dynamickým tvarem vkládá do stavby napětí.BASKETMIC

CONCEPT

 

1/ Main basketball field and tribune
Při tvorbě základního tvaru haly jsme vycházeli z rozměrů basketbalového hřiště, jež splňuje podmínky pro konání mezinárodních soutěží, a také rozměrů tribuny pro 650 diváků.

Model

2/ Shape of the main truss
Hmotu hlavního hřiště a tribuny jsme překlenuli dřevoocelovým rámovým vaznikem, jež se stal hlavním estetickým prvkem haly.

 

Model

 

 

3/ Facilities and accommodation
K hmotě hlavního hřiště jsme do dvou pater přidružili zázemí šaten, technického vybavení, prostor klubu a ubytování pro sportovce.

Model

4/ Training basketball field
Tréninkové hřiště nepotřebuje tak velkou přidruženou tribunu, proto jej lze umístit na kolmo k hlavnímu hřišti.

Model

 

 

5/ Lobby and restaurant
Mezi obě hřiště je vložen hranol restaurace s výhledem na obě hrací plochy.
Ze západní strany je vstup pro diváky do foyer a s přístupem k oběma hřištím a restauraci.
Z druhé strany je oddělený vstup pro sportovce do zázemí a prostor klubu.

Model

6/ Unification of shapes
Konečný vnější tvar objektu je definován křivkami vazníků a vymezuje prostory hřišť a centrální tribuny. Do tohoto primárního systému jsou pak vloženy hranoly zázemí a přidružených prostor.

 

Model

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

V urbanistické rovině vycházíme z faktu, že navrhovaný objekt haly bude (v případě realizace budovy aquacentra) poslední velkou realizací, která urbanisticky uzavře danou lokalitu.

Projekt výstavby Aquacentra Jih počítá s nivelizací stávajícího valu severní tribuny. Náš projekt počítá se zachováním jižního valu tribuny. Jednak kvůli terénnímu rozdílu mezi její severní a jižní hranou, jednak proto, že celou tribunu lze jako monumentální stavebně-terénní prvek využít. Nepříliš nákladnými úpravami (částečné ozelenění, výsadby, úpravy a dokomponování schodišť a ramp, vybudování lezecké stěny u severozápadní stěny tribuny, apod. lze tribunu proměnit v tréninkově-relaxační areál. Zároveň bychom rádi (alespoň tedy v jižní části, když už to nebylo možné na severu oválu) zachovali motiv stopu původního oválu jako kompoziční prvek v území.

V jižní části tedy vycházíme z kruhového tvaru tribuny a tento kruh symbolicky dotváříme v parteru západní části a výsadbou stromů v části východní. Zde vzniká jakýsi parčík odstiňující budovu haly a parkování od prostor letního aquaparku.

V těžišti křivky se pak nachází samotná budova basketbalové haly. Její orientace je podélně s ulicí Svazácká.

Hlavní příjezd a vstup pro diváky je pak ze západní strany. Plocha na východ od haly je vyhrazena pro parkování uživatelů haly, zásobování a venkovní hřiště s malou tribunou pro cca 200 diváků. Prostor na jih od haly je už pak zcela vyhrazen pohybu pěších a tvoří přechod mezi halou, venkovním hřištěm a tréninkově-relaxační zónou v místě stávající tribuny oválu.

DISPOZICE

Objekt haly sestává funkčně i provozně ze čtyř základních celků:

  • Hlavní hřiště s tribunou
  • Tréninkové hřiště s tribunou
  • Zázemí pro diváky
  • Zázemí pro sportovce, ubytování a prostory klubu

K těmto celkům lze přiřadit prostory, umístěné v centrálním křídle mezi oběma hřišti. Jedná se o sklad nářadí, sloužící pro obě hřiště, restauraci tvořící uzel mezi diváckou a ubytovací částí a strojovnu vzduchotechniky, umístěnou mezi oběma hřišti a restaurací.

Hlavní vstup do divácké části je od západu, ze vstupní haly je přímý přístup do prostoru foyer hlavního hřiště, tréninkového hřiště, a po schodišti pak v patře do prostoru restaurace a strojovny vzduchotechniky. V rámci foyer divácké části je umístěno zázemí diváků (šatna, fanshop, bufet, WC) a trojice vstupů na hlavní tribunu, jejíž součástí je presscentrum a VIP salónek. Tribuna  je řešena jako přímá o sklonu 34°, třinácti řadách k sezení a horní galerií pro stojící.  Mezi pátou a šestou řadou je umístěn ochoz.

Hlavní vstup do sportovní části se nachází na východní straně, přesně naproti vstupu diváckému. Ze vstupní haly sportovní části je přímý vstup do zázemí a šaten sportovců, skladu nářadí, technického zázemí a po schodišti pak do patra, kde se nachází prostory klubu a ubytovací kapacity. V patře je rovněž přístup do restaurace a jejího zázemí. Restaurace tedy může sloužit jako stravovací zařízení pro ubytované.

Provoz diváků a sportovců je tedy striktně oddělen, spojovacími uzly jsou pouze prostory obou hřišť a restaurace. Strojovna vzduchotechniky je umístěna v klíčové poloze mezi oběma hřišti a restaurací, v podstřešním prostoru, pro maximální zkrácení vzduchotechnických vedení a zefektivnění provozu.

Co-author: Tomáš Suchoň With: Technoprojekt Location: Ostrava [CZ] Type and year: Preliminary study, 2016 Estimated cost: 110,0 mil. CZK