Bez-názvu-2-kopie.jpg
dalsi_ok-kopie3.jpg
kaznice_.jpg
mrakac-k2opie.jpg
autobackup03-kopie-2.jpg
foto2-kopie2.jpg

Kreativní centrum v bývalé káznici

Brno, 2012

Projekt kreativního centra v Brně byl schválen zastupitelstvem města jako součást Regionální inovační trategie Jihomoravského kraje. Kreativní centrum by mělo nabídnout prostory začínajícím tvůrčím lidem k seberealizaci, mezioborové spolupráci, čerpání inspirace atd. Mezioborová konfrontace vytváří pro mladé umělce nové výzvy, navíc podporuje kulturní i ekonomický rozvoj.

LOKALITA

Území je charakteristické velmi dobrou polohou vzhledem k centru Brna. Blízkost historického jádra určuje její výrazně městský charakter s velice hustou zástavbou s několika dopravně vysoce vytíženými ulicemi.

 

 

Řešené území je ohraničeno ulicemi Cejl, Koliště, Milady Horákové, Merhautova, Jugoslávská a Vranovská. Osu a zároveň nejduležitější ulici čtvrtě tvoří ulice Cejl, v níž se zde nalézá celá řada menších obchůdků, hospod a restaurací. Ve čtvrti se nalézá také budova Okresního soudu Brno-venkov, Finančního úřadu Brno I a III. Nedaleko Cejlu je umístěn také zdejší hypermarket Interspar.

 

Samotná lokalita se potýká s mnoha problémy. Zástavba je tvořena rozměrnými bloky s velkými vnitroblokovými prostory. Objekty chátrají, to je zvlášť patrné ve vnitroblocích, které jsou zastavěny drobnými stavbami. Sociální profil v oblasti je velmi slabý. Obyvatelstvo je většinou romského původu.

HISTORIE x SOUČASNOST

Jedná se o architektonicky a historicky zajímavý areál, i když není památkově chráněn. Budova byla původně vystavěna v roce 1772 jako soud a vězení. V letech 1843-44 byla káznice přestavěna, objekt poté zabíral celý prostor mezi dnešními ulicemi Cejl a Bratislavská. V současné době je objekt využíván jen z malé části a postupně chátrá.

UMĚLCI x LOKALITA

Boboizace: Jedná se o stále se opakující proces. V chátrající lokalitě se usadí umělci. Takto obydlená čtvrť rychle získá na atraktivitě, kreativci přitáhnou zájemce a investory. Začnou se zde usazovat nezávislé butiky, po nich galerie a architektonické ateliéry. Ceny nájmů vzrostou závratnou rychlostí. Roste i míra komerčního využití místa, zároveň se ale ztrácí autenticita místa.

Strategie: Většinou se takto děje pozvolně. V tomto případě rekonstrukce celého objektu najednou řeší také některé urbanistické problémy území.

KONCEPT

1/ Přístavby dostavěné k původní hmotě káznice urbanisticky neprospívají danému území, káznici od území oddělují a uzavírají ji.
2/ Navrhuji zbourání stávajících přístaveb, které také dispozičně nevyhovují nové funkci kreativního centra.

3/ Místo těchto dvou přístaveb navrhuji dva nové objekty, které odhalí káznici ve své původní formě.
4/ U rušnější ulice Cejl zvedám hmotu domu do výšky, u klidnější ulice Bratislavská má hmota domu spíše podélnější charakter.

5/ Tyto objekty zachovávají uliční členění a svoji hmotou dotvářejí dvě nové náměstí.
6/ Tyto dva nové veřejné prostory dále propojuji otevřením jednoho ze dvorů káznice. Přidanou novou hmotou dvou kostek zde tvořím pomyslnou bránu.

7/ Tímto propojením zde navíc doplňuji severojižní průchod pro pěší, který zde chyběl.

 

DISPOZICE

Situace
Půdorys 1.NP

Dispozice navazuje na východní průchozí dvůr, tato část budovy je více otevřena veřejnosti. Zatímco v západní části se nacházejí převážně ateliéry a také bydlení pro kreativce.

Zásadním prvkem jsou zde již zmiňováné kvádry, v nich se nachází výstavní prostory, přednáškový sál a velký výtvarný ateliér.

V prostorách krovu najdeme velkoplošné otevřené ateliéry.

KONSTRUKCE

Větší zásahy do stávající konstrukce káznice dělám pouze v místě navrhovaného průchodu. Zde zcela bourám část budovy káznice a nahrazuji ji zde konstrukci novou, od stávající konstrukce oddilatovanou.

V místě průchodu navrhuji výraznou hmotu kvádrů. Vetší rozpon kvádrů jsem vyřešila dřevěným lepeným vazníkem.

Dalším větším zásahem do stávající konstrukce jsou nově navržená schodiště.

Dále u všech oken navrhuji snížení parapetu, snažím se zachovat stávající šířku oken a nehýbat tak se stávajícím překladem.

Nově je také navržen krov.

Jiné větší závažné zásahy do stávající nosné konstrukce nenavrhuji.

 MATERIÁLY

Pro výrazné zvednuté kvádry jsem použila jako opláštění fasády cortenové pláty. Špinavý hrubý corten v sobě nese také připomínku na tmavou minulost káznice. Cortenové pláty jsou v místech vzorovitě perforované, čímž dovnitř propouští světlo.

Ostatní hmota káznice je omítnuta šedou stěrkou.

BYTOVÉ DOMY

Bytové domy doplňují území a jsou součástí řešení diplomové práce.

Dispozice domů pro typické patro vidíte v půdorysech.

Velikost oken bytových domů graduje směrem nahoru, kde je menší hluk od silnice. Zapuštěné lodžie dodávají bytům na atraktivnosti.

Pro bytové domy jsem zvolila klasickou bílou omítku. Zapuštěné stěny a stěny lodžií jsou omítnuty tmavě.

Location: Brno, Czech Republic Type and year: Master's thesis, 2012 Supervising teacher: Karel Havliš